… egy újabb WordPress honlap…

Általános szerződési feltételek

013-Homola honlap kezdőlapra-1600x400-v2

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
hatályos 2016. április 1 napjától

A jelen általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a Veszprémi Ünnepi Játékok Közhasznú Nonprofit Kft (székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 22. cégjegyzékszám: 19-09-507051) és a Tonspec Kft. (székhelye: 1115 Budapest Bartók Béla út 105-113, cégjegyzékszám: 01-09-931397) (a továbbiakban együtt Szervezők), mint a Paloznaki Jazz Piknik elnevezésű rendezvény (továbbiakban: Rendezvény) szervezői, az általuk megszervezésre kerülő Rendezvényen való részvétel általános feltételeit, a Szervezők, valamint a jegyet megvásárló, vagy ellenérték nélkül megszerző személy (továbbiakban: Jegyvásárló), illetve a Rendezvényen belépésre jogosultként résztvevő (továbbiakban: Látogató) közötti jogviszonyt szabályozza.

A Jegyvásárló és a Látogató (továbbiakban együtt: Fogyasztó) tudomásul veszi, hogy a jegy megvásárlásával, illetve birtokba vételével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, vállalja a számára előírt jogok jóhiszemű gyakorlását, a részére előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítését, valamint tudomásul veszi a jelen ÁSZF megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezményeket.

A jelen ÁSZF a Szervezők és a Fogyasztó között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a Rendezvény belépési és magatartási szabályait teljes körűen tartalmazza, egyben házirendként is szolgál.

A jelen ÁSZF a Rendezvény honlapján (www.jazzpiknik.hu) megtekinthető és nyomtatható, továbbá elérhető a jegyértékesítő pontokon (DiVino Borbár, 1075 Budapest, Király u. 13., Tájház 8229 Paloznak, Fő u. 8.,) és a szerződött jegypénztárakban is.

I. A jelen ÁSZF célja, hatálya

1. A Szervezők a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel biztosítják a Fogyasztóknak a rendezvényen való részvételt, és az azon nyújtott ingyenes vagy ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.

2. A jelen ÁSZF a látogatás céljától (pl.: sajtó, művész, VIP), a jegy megszerzésének módjától (pl.: tiszteletjegy, nyeremény), és időtartamától (egy- vagy kétnapos) függetlenül érvényes valamennyi Fogyasztóra. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed azokra a személyekre is, akik a Rendezvényen jogosulatlanul vesznek részt (pl. érvénytelen vagy hamisított jeggyel, karszalaggal, illetve belépésre és a rendezvényen tartózkodásra jogosító igazolás nélkül).

A jogosulatlan résztvevőt a jelen ÁSZF-ben a Látogatók számára biztosított jogok nem illetik meg, vele szemben a Szervezőket semmiféle kötelezettség nem terheli, a jogosulatlan résztvevő a Szervezőkkel szemben a Rendezvénnyel és a jelen ÁSZF teljesítésével összefüggésben semmilyen igényt nem érvényesíthet.

3. Az elővételben megvásárolt, és a karszalag átvételére jogosító jegy a Jegyvásárló által szabadon átruházható, azonban a Jegyvásárló a jelen ÁSZF rendelkezéseiről, elérési helyéről köteles a jegyet megszerző személyt tájékoztatni. E tájékoztatás elmaradásából eredő következményekért kizárólag az átruházót terheli felelősség. A jegyet megszerző személy köteles gondoskodni arról, hogy a jegyet átruházó személy az egyedi azonosítót tartalmazó igazolást újból ne használhassa fel, vagy adhassa el. A Szervezők kizárják a felelősségüket minden olyan jegyvásárlás vonatkozásában, amely nem a Szervezőktől, vagy a Szervezők szerződéses partnerétől történik.

4. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, módosítására a Szervezők egyoldalúan jogosultak. A módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a www.jazzpiknik.hu oldalon történő közzététellel, azonnal hatályba lép. Szervezők a jelen ÁSZF-et a jegyértékesítés megkezdésétől a Rendezvény lebonyolításáig tartó időszakban kizárólag alapos okkal módosíthatják. Ebben az időszakban történő, a Fogyasztót hátrányosan érintő módosítás esetén a Fogyasztó jogosult a szerződéstől az ÁSZF hatályba lépését követő 10 napon belül indoklás nélkül, írásban elállni, amennyiben a Rendezvény látogatását még nem kezdte meg. Az ÁSZF módosítására alapos oknak tekintendő többek között a jogszabályi háttér módosulása, a gazdasági, gazdaságossági, közegészségügyi, közbiztonsági, környezeti stb. feltételek vagy körülmények megváltozása.

II. A jogviszony tartalma

1. A Szervezők az érvényes karszalaggal rendelkező személyek számára biztosítják a Rendezvényre történő belépés, és a Rendezvény területén megrendezésre kerülő programok, az ott nyújtott szolgáltatások ingyenes vagy ellenérték fejében történő igénybevételének lehetőségét.

2. A jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen való részvételre nem jogosult, őt a Szervezők megbízottai jegyvásárlásra, ennek hiányában a Rendezvény elhagyására kötelezik.

3. A Rendezvény a területén megtekinthető programok és igénybe vehető szolgáltatások összességét jelenti, a jegy ára független attól, hogy a Látogató ténylegesen melyik szolgáltatásokat kívánja, vagy tudja igénybe venni. A Szervezők által szervezett, de a közreműködők teljesítésének függvényében lebonyolítható egyes fellépéseket, programokat, szolgáltatásokat, az azokhoz való hozzáférést, az egyéni ízlésnek való megfelelőségüket, hangtechnikai minőségüket, vizuális színvonalukat a Szervezők nem garantálják a Látogató számára. Ugyanakkor a Szervezők mindenkor törekednek az előzetesen a nyilvánosság felé ismertté tett programok, fellépők és szolgáltatások magas színvonalon történő biztosítására, vagy a kieső fellépő, meghiúsult program vagy szolgáltatás más, hasonló minőségű programmal vagy szolgáltatással való helyettesítésére. A Fogyasztó a jelen pontban foglaltakkal összefüggésben a jegy árának egészben vagy részben történő visszatérítésére nem jogosult.

III. A Rendezvényre való belépés feltételei

1. Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

Az egynapos jegy az érvényesség napján 16.00 és 24.00 óra között, míg a kétnapos jegy mindkét napon 16.00 és 24.00 óra között jogosít belépésre, illetve a Rendezvényen tartózkodásra. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a kétnapos jegy nem jogosít a Rendezvény helyszínén az első nap kezdő időpontjától a második nap záró időpontjáig tartó folyamatos tartózkodásra. A fenti időkereten túl a Rendezvény “tájház” helyszínén a 10.00 és 15.30 óra között megrendezésre kerülő családi programok ingyenesen látogathatók.

2. A jegyvásárlás történhet elektronikus úton vagy értékesítési pontokon személyesen.

Az online jegyvásárlás esetén a Szervezők szerződéses partnere biztosítja a biztonságos fizetési felületet és határozza meg az online vásárlás folyamatát, a szükséges adatokat, a visszaigazolás módját és a jegyek letöltésének, nyomtatásának szabályait. Minden jegyhez egyedi azonosító tartozik, a Jegyvásárló felelőssége, hogy több jegy elektronikus vásárlása esetén valamennyi jegy esetében a hozzá tartozó, egyedi azonosítót tartalmazó igazolást bemutassa, illetve azt oly módon őrizze, hogy más ne férhessen hozzá. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jegyek bemutatóra szólnak, a Szervezők annak adják ki a belépésre jogosító karszalagot, aki a kódot tartalmazó igazolást elsőként mutatja be. A Szervezők az esetleges visszaélésekért nem vállalnak felelősséget.

3. A jegyvásárlás a fizetés megtörténtéig megszakítható, azonban ezt követően a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján. A Szervezők kizárják a jegyek visszaváltásának, pótlásának, cseréjének lehetőségét, a jegy értékének bármilyen módon való visszatérítését.

4. Az elővételben megvásárolt jegy birtokosa jogosulttá válik arra, hogy a Szervezők megbízottjai belépéskor a jegyet belépésre és a Rendezvényen tartózkodásra jogosító karszalagra cseréljék. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a Szervezők megbízásából eljáró személyek a ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.

A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervezők nem pótolják vagy cserélik. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervezők eljárást kezdeményeznek.

5. A Rendezvény kedvezőtlen időjárás esetén is megtartásra kerül. A Rendezvény nem kerül megtartásra, ha a Szervezőket a hatóságok kötelezik a Rendezvény felfüggesztésére, vagy bezárására, illetve ha a Szervezők úgy ítélik meg, hogy a Rendezvény megtartása az élet vagy testi épség veszélyeztetésével járna.

6. A Látogató a Rendezvény területére történő belépéskor aláveti magát a jogszabályoknak megfelelően zajló beléptetési folyamatnak. A Szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

7. A Rendezvény területére élelmiszer, illetve alkoholos vagy alkoholmentes italok nem vihetők be. A Rendezvény területére nem megengedett továbbá kereskedelmi mennyiségű dohánytermék (kereskedelmi mennyiségnek számít a fejenként 5 doboz cigarettát, 3 doboz szivarkát és 5 szál szivart meghaladó mennyiség) bevitele.

8. A Rendezvény területére a jogszabályokban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően háziállat nem vihető be. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége.

9. A Szervezők a Rendezvény területén érték- vagy csomagmegőrzőt nem üzemeltetnek, a Rendezvényre a Látogató által bevitt tárgyakért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

10. A Rendezvény bejáratának környékén a Szervezők ingyenes parkolást biztosítanak a Látogatók számára. A Látogató tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a parkolási rendet a Szervezők megbízottai határozzák meg, és irányítják. A kijelölt parkolókban a Szervezők őrzést nem biztosítanak, az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak vonatkozásában a Szervezők felelőssége kizárt.

11. A 14. életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 16. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

IV. A Rendezvényen való részvétel feltételei

1. A Látogató a Rendezvény területén az általános magatartási normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen ÁSZF-nek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Rendezvény területén tilos a Szervezők engedélye nélkül bármilyen, a Szervezők által szervezett programokkal össze nem függő demonstráció tartása.

2. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles az épített és természeti értékek óvására, különösen Paloznak község épületeire, emlékműveire valamint a Rendezvényen található építményekre és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogatók a szemét elhelyezésére a szemétgyűjtőket kötelesek használni. A Szervezők tájékoztatják a Látogatókat, hogy a Rendezvény területén tilos a tűzgyújtás.

3. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők, valamint a Szervezők engedélyével annak szerződéses partnerei. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervezők, valamint a Szervezők szerződéses partnerei a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

4. A Látogató a Rendezvényen kizárólag magáncélra – a fellépőkről készített felvétel kivételével – jogosult kép- és hangfelvétel készítésére, telekommunikációs eszközbe integrált kép- és hangrögzítővel, vagy nem professzionális fényképezőképpel, videokamerával. A Látogató ez esetben sem jogosult a kép- és hangfelvétel értékesítésére, hasznosítására, sem ellenérték fejében, sem ingyenesen. A Látogató által készített kép- és hangfelvétel nem sértheti mások személyiségi jogait. A Szervezők kizárják a felelősséget a Látogató szabályszegő magatartásáért.

5. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

6. A rendezvényen résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak a rendezvényen kijelölt elsősegély-nyújtó, illetve információs pontokon szolgálatot ellátó személyzet tagjaihoz. Egyebekben a rendezvényen mentő- és biztonsági szolgálatot ellátó személyzet tagjai egyenruhát viselnek, a mozgóőrségben, illetve a fent nevezett pontokon szolgálatot teljesítő személyzet tagjai segélykérés vagy vészhelyzet kialakulása esetén riaszthatók. A látogató kifejezetten vállalja, hogy a biztonsági személyzettel együttműködik, utasításaikat – különösen veszélyhelyzet esetén – követi.

7. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény teljes területén tilos a Szervezők engedélye nélkül bármely gazdasági-, kereskedelmi- és reklámtevékenységet folytatni. Ilyen engedély nélküli tevékenységet folytató Látogató a Rendezvényről kiutasítható.

V. Felelősség, szankciók

1. A Látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendezvényt kizárólag saját felelősségére látogatja.

2. A Szervezők kizárólag a nekik felróható szándékos, továbbá az általuk okozott emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért felelnek. A Szervezők – a Fogyasztót kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés szerint kifejezetten megillető jogokon túl – kizárják a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, ide értve az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is. A jegy ára e felelősség kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

3. A sérült vagy elveszett karszalagok, engedély nélküli gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység, tiltott demonstráció, tiltott szereknek, fogyasztási cikkeknek a Rendezvény helyszínére történő behozatala, tiltott kép- és hangfelvétel készítés, illetve minden egyéb, a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetek miatt alkalmazott eljárások okán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben. A Rendezvény területére be nem vihető, vagy kitiltott állatok, tárgyak, fogyasztási cikkek elhelyezéséről illetve őrzéséről a Szervezők nem gondoskodnak.

4. Amennyiben a Fogyasztó akár szóban, akár írásban hibás vagy valótlan adatot ad meg a Szervezők vagy a Szervezők szerződéses partnere számára, az ebből eredő károkért a Szervezők a felelősséget kizárják, azonban a hibás, vagy valótlan adatot szolgáltató Fogyasztótól a Szervezők az ezzel kapcsolatban felmerült kár megtérítését követelhetik.

5. A Fogyasztó teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa, vagy a felelősségi körébe tartozók által a Rendezvényen vagy a Rendezvénnyel összefüggésben a Szervezőknek, a Szervezők szerződéses partnerének, más Fogyasztónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

6. A Szervezők jogszerűen gyakorolt felmondása esetén a Fogyasztó nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben.

7. A Szervezők kizárják a felelősségét az olyan károkért, amelyet a Fogyasztó vagy a felelősségi körébe tartozók más Fogyasztónak, harmadik személynek vagy érdekkörükbe tartozóknak okoznak.

8. Amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF-ben rögzített bármely kötelezettségét, vagy a rá irányadó bármely tilalmat megszegi, a Szervezők jogosultak azonnali hatályú felmondással élni. Ilyen esetben a Szervezők a Fogyasztó jegyét/karszalagját érvénytelenítik, és a Fogyasztó a Rendezvényre nem léphet be, vagy azt köteles elhagyni.

9. A jogosulatlan résztvevő a Fogyasztóval a jelen ÁSZF-ben meghatározott felelősségi szabályok vonatkozásában egy tekintet alá esik.

10. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben vagy a felekre irányadó jogszabályokban előírt – a Rendezvény egészét, vagy annak bármely programját, szolgáltatását érintő – kötelezettségét akár a Szervezők, akár a Fogyasztó azért nem tudja teljesíteni, mert a teljesítést olyan előre nem látható, elháríthatatlan külső akadály (vis maior) gátolja, amelyre a felek befolyással nem bírnak (pl. háború, terrorcselekmény- vagy fenyegetettség, természeti katasztrófa, járvány, energiaellátási, közlekedési zavar, hatósági rendelkezés), úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen hátrányért, veszteségért vagy kárért, amely ezen esemény következménye.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A Szervezők által a Rendezvény népszerűsítése érdekében honlapján, sajtóban, vagy egyéb felületeken közzétett információk, anyagok, védjegyek, logók a Szervezők, vagy a Szervezők szerződéses partnerének kizárólagos tulajdonát képezik. E megjelölések iparjogvédelmi, illetve szerzői jogi jogvédelem alatt állnak, a Szervezők vagy a Szervezők szerződéses partnerének kifejezett írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem használhatók, másolhatók vagy terjeszthetők.

2. Amennyiben a Szervezők a Rendezvénnyel kapcsolatban a Fogyasztó véleményét, ötleteit, észrevételeit kéri, ezeken a Szervezők a Fogyasztó minden további jognyilatkozata nélkül korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szereznek.

3. A Szervezők a Rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához korlátlan számban jogosultak teljesítési segédek (alvállalkozók, megbízottak stb.) igénybevételére.

4. A jelen ÁSZF-re, a Szervezők és a Fogyasztó között létrejövő jogviszonyra a magyar jog szabályai irányadók és alkalmazandók.

5. A Jelen ÁSZF-re, a Szervezők által nyújtott bármely szolgáltatásra vonatkozó, illetve a Rendezvénnyel összefüggő bármely jogvita esetére, amennyiben a jogvita elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi, illetve Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem lenne megállapítható a Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi szabályai szerint, úgy a Szervezők és a Fogyasztó hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

6. A jelen ÁSZF fejezetcímei (I.-VI.) csak a könnyebb áttekinthetőséget segítik, nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

Budapest, 2016. április 1.